Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

18:41
dreamerlive
18:41
4007 e262
Czy trzeba coś jeszcze dodawać?
Reposted fromperseweracje perseweracje vialovesweets lovesweets
dreamerlive
18:41
nie mam sił.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viayourheartbeat yourheartbeat
dreamerlive
18:40
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatarczyn tarczyn
dreamerlive
18:38
Reposted frombluuu bluuu vialovesweets lovesweets

October 17 2017

22:11
1170 9a92

😔

Reposted fromkostuchna kostuchna vialovesweets lovesweets
22:11
3914 1482

😔

Reposted fromkostuchna kostuchna vialovesweets lovesweets
dreamerlive
22:04
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viazeberko zeberko
dreamerlive
22:03
Nie trzeba roku, aby zapomnieli o tobie.
— Marek Hłasko
Reposted frominpassing inpassing viaoutoflove outoflove
dreamerlive
22:03
uważajcie na odświeżanie dawnych znajomości
Reposted fromastair astair viaoutoflove outoflove

October 03 2017

21:19
5829 3c15 500
Reposted fromdivi divi vianezavisan nezavisan
dreamerlive
21:17
dreamerlive
21:17
1156 3c7d 500
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne viaRedPenny RedPenny
dreamerlive
21:16
4948 c92a 500
Kiedy nie chcesz już śnić cudzych marzeń.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaoutoflove outoflove

September 21 2017

dreamerlive
22:22
dreamerlive
22:20
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viaoutoflove outoflove
dreamerlive
22:20

Jedynymi osobami, z którymi powinieneś wyrównać rachunki są ci, którzy Ci pomogli.

— John E. Southard
dreamerlive
22:19
2438 ed27
Reposted fromscorpix scorpix vianezavisan nezavisan
dreamerlive
22:16
5634 ff61 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaRozaa Rozaa

September 18 2017

dreamerlive
23:06
2128 db3a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl